Búsqueda avanzada Búsqueda avanzada
19

Łukasz Patelczyk, Orange and blue glass, 2019

add Tu nota 
Descripción de lote
Estimaciónes: 6 378 - 8 504 EUR
Cuotas adicionales: +5% / 3% Droit de suite
olej, płótno, 80 x 60 cm

sygnowany i opisany :orange and blue glass"|2019|Łukasz Patelczyk |
Subasta
Warsaw Art Promotion IX Kolekcjonerska Aukcja Sztuki
gavel
Fecha
28 Noviembre 2022 CET/Warsaw
date_range
Precio inicial
3 189 EUR
Estimaciónes
6 378 - 8 504 EUR
Precio de venta
7 143 EUR
Precio final menos tasa de subasta
5 953 EUR
Sobremarca
224%
Visitas: 709 | Favoritos: 11
Subasta

Mazowiecki Dom Aukcyjny

Warsaw Art Promotion IX Kolekcjonerska Aukcja Sztuki
Fecha
28 Noviembre 2022 CET/Warsaw
Desarrollo de pujas

Todos los lotes son listados en pujas

Prima de subasta
20.00%
OneBid no cobra tarifas adicionales por las pujas.
Subidas
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Términos y condiciones
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży dzieł sztuki lub innych obiektów kolekcjonerskich na aukcjach lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyjnych organizowanych przez MAZOWIECKI DOM AUKCYJNY TEUTSCH GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11, 00-048 Warszawa, posiadający numer NIP 5252890473 i numer REGON 52086325300000

I. DEFINICJE
Regulamin– niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt– dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Estymacja– podana przez Dom Aukcyjny szacunkowa wartość Obiektu określoną na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości
i pochodzenia,
Cena minimalna– cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza– cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Cena gwarantowania– cena, jaką Dom Aukcyjny uzgodnił przed aukcją z Kupującym, za którą Kupujący zobowiązuje się nabyć obiekt. Kupujący zostaje Nabywcą obiektu, jeżeli cena gwarantowana nie zostanie przebita,
Cena rezerwowa– cena znana jedynie domowi aukcyjnemu/aukcjonerowi, za którą właściciel obiektu zgodził się go sprzedać,
Opłata aukcyjna i podatek VAT– do Oferty złożonej przez Licytującego i przyjętej przez Aukcjonera Dom Aukcyjny dolicza Opłatę aukcyjną w wysokości 20%. Wylicytowana cena wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt nie został sprzedany na Aukcji,
Cena zakupu– jest to cena przybita młotkiem razem z opłatą aukcyjną i podatkiem VAT,
Sprzedający– osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji– osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa– umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez sprzedających lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami sprzedających wystawione na Aukcję Obiekty stanowią ich własność, bądź też sprzedający mają prawo do rozporządzania nimi, a ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 5. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 6. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin odbycia aukcji oraz zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny.
 7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.

III. PREZENTACJA OBIEKTÓW
 1. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą podaną w katalogu. Treść katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub Aukcjonera.
 2. Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy Obiektów wystawionych na sprzedaż w ramach Aukcji. Opisy zawarte w Katalogu Aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed ich wystawieniem na Aukcję. Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe Obiektów wystawionych na Aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
 3. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w Domu Aukcyjnym na ok. 14 dni przed aukcją oraz na wystawie poprzedzającej aukcje.

IV. UDZIAŁ W AUKCJI – ZASADY OGÓLNE
 1. Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego wszystkich zasad i warunków Aukcji zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.
 3. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
 4. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Dom Aukcyjny.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów obowiązującego prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku)
 6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. PRZEBIEG AUKCJI
 1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
 2. Aukcja rozpoczyna się od prezentacji Obiektu i podania przez Aukcjonera ceny wywoławczej.
 3. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.
 4. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
 5. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.
 6. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną w polskich złotych, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.
 7. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.
 8. W przypadku powstania błędu bądź zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za racjonalne i stosowne.
 9. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
 10. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.

VI. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
 1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:
  1. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
  2. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym.
 3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji Aukcjonera.

VII. LICYTACJA TELEFONICZNA
 1. Licytujący, którzy chcą brać udział w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinni przesłać formularz rejestracji wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość e-mailem na adres biura, lub zostawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na 1 dzień przed dniem Aukcji. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
 2. Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku), klient zostanie poinformowany o nagrywaniu rozmowy. Klient może nie wyrazić zgody na nagrywanie, w takim wypadku Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji telefonicznej.
 3. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.

VIII. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
 1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:
  1. –zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
  2. – wypełniły formularz zlecenia licytacji.
 2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
 3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz maksymalne oferowane kwoty.
 4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub prze-słać e-mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
 5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia. Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
 6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.

VIII. LICYTACJA INTERNETOWA
 1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej platformie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania wyżej wskazanego terminu.
 3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, Dom Aukcyjny może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji internetowej.
 4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.
 5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub pracownika Usługodawcy.
 6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe potwierdzenie zawartych transakcji.
 7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
 8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.

IX. PŁATNOŚCI
 1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wys. 20 % (w tym zawarty jest podatek VAT, oraz opłatę „droit de suite”, jeśli jest ona należna).
 2. Prawo własności obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji.
 4. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub gotówką oraz kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego.
 5. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych.
 6. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.
 7. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący konto Domu Aukcyjnego.

X. ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Odbiór Obiektu następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty.
 2. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie kupującego Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.
 3. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania tego obiektu w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.
 4. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył koszty magazynowania w wysokości 100 zł dziennie za jeden obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
 5. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
 6. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. W przypadku niedotrzymanie warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz nałożenia kary umownej.
 2. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

XII. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 1 roku od daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców nie będących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłatę z tytułu „droit de suite”
 4. Zgodnie ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

Sobre subasta


FAQ
Sobre vendedor
Mazowiecki Dom Aukcyjny
Contacto
Mazowiecki Dom Aukcyjny
room
ul. Mazowiecka 11
00-048 Warszawa
phone
+48504107484
Horario de apertura
Lunes
Cerrado
Martes
11:00 - 18:00
Miércoles
11:00 - 18:00
Jueves
11:00 - 18:00
Viernes
11:00 - 18:00
Sábado
12:00 - 16:00
Domingo
Cerrado
keyboard_arrow_up